Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація (громада)

Луганська область

ПОЛОЖЕННЯ про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради» (нова редакція)

Дата: 22.02.2022 15:02
Кількість переглядів: 209

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                   Рішення сесії Лозно-Олександрівської

                                                                   селищної ради

 

                                                                   «___» _______2021 року №___

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг

Лозно-Олександрівської селищної ради»

(нова редакція)

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради» (далі – Центр) є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.
  2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Лозно-Олександрівською селищною радою (далі - Засновник). Центр підконтрольний і підзвітний Засновнику, а також підпорядковується виконавчому комітету Лозно-Олександрівської селищної ради та Лозно-Олександрівському селищному голові.
  3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, рішеннями сесій Лозно-Олександрівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням. Діяльність центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.
  4. Повне найменування Центру - комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради».
  5. Скорочене найменування Центру - КУ «ЦНСП Лозно-Олександрівської селищної ради».
  6. Місце знаходження юридична адреса: 92211, Луганська область, смт. Лозно-Олександрівка, вул. Центральна, 1.
  7. Методичний та інформаційний супровід в установленому порядку здійснює Луганський обласний центр соціальних служб.
  8. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Лозно-Олександрівської селищної ради є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, банківських установах, печатку із своїм найменування, штампи та бланки. Права і обов’язки юридичної особи комунальна установа набуває з дня її державної реєстрації.
  9. Центр веде згідно з законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність.
  10. Утримання Центру забезпечується за рахунок коштів бюджету Лозно-Олександрівської селищної ради, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.
  11. Положення про Центр, кошторис,  штатний розпис та його структура затверджуються Засновником.
  12. Центр забезпечується Засновником необхідною матеріально-технічною базою, в тому числі приміщеннями, що відповідають санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства, автотранспортними засобами.
  13. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Центр взаємодіє зі структурними підрозділами Лозно-Олександрівської селищної ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, в томі числі громадськими, благодійними організаціями.
  14. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, волонтерів.
  15. Перелік, умови та порядок надання таких соціальних послуг визначаються Засновником за поданням Центру.
  16. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у Центрі здійснюється відповідно до законодавства.
  17. Діяльність Центру поширюється на осіб/сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах або належать до вразливих груп населення, зокрема осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які на період своєї непрацездатності за медичною довідкою потребують використання ТЗР та інших засобів реабілітації, які проживають та зареєстровані (в окремих випадках без реєстрації – за рішенням виконкому Лозно-Олександрівської селищної ради, направленням відділу соціального захисту населення) на території населених пунктів Лозно-Олександрівської селищної ради.

 

        2. ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

2.1. Центр провадить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

2.2. Основні завдання діяльності Центру:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

- надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

2.3. Центр відповідно до визначених для нього завдань здійснює заходи щодо:

-  виявляє осіб/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і веде облік таких осіб/сімей;

-  проводить оцінювання потреб осіб/ сімей у соціальних послугах;

- визначає планування надання соціальних послуг та методи соціальної роботи;

-  надає соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та Державних стандартів соціальних послуг;

-  складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

-  вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

-  проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

-  створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

- інформує населення Лозно-Олександрівської селищної ради та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання, а також про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

-  бере участь у визначенні потреб населення Лозно-Олександрівської селищної ради у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення Лозно-Олександрівської громади у соціальних послугах;

- готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи;

- забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України«Про захист персональних даних».

2.4.   Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у громаді, може надавати такі соціальні послуги: догляд вдома; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; інші послуги.

2.5.  Послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї, поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

2.6. Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб. Розмір плати за соціальні послуги встановлюється Центром у визначеному законодавством порядку і затверджується виконкомом Лозно-Олександрівської селищної ради. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

2.7. Підставою для надання соціальних послуг є:

-направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення відділу соціального захисту населення селищної ради, виконавчого комітету Лозно-Олександрівської селищної ради;

-результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

- медичний висновок (довідка).

Рішення відділу соціального захисту населення Лозно-Олександрівської селищної ради про надання послуг особі/сім’ї  приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.8. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель.

 

3.КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

 

3.1. Центр очолює директор, якого призначає на посаду (за контрактом) та звільняє з посади Засновник.

3.2.   Директор центру:

-організовує роботу центру, персонально відповідає за виконання завдань центру, визначає ступінь відповідальності працівників;

- здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

- забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;

- затверджує посадові інструкції працівників;

- розподіляє посадові обов’язки між працівниками Центру з урахуванням їхньої взаємозамінності;

- призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

- укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

- видає накази з питань діяльності Центру, в тому числі щодо здійснення (припинення) надання соціальних послуг, організовує і контролює їх виконання;

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

- забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг особам/сім’ям;

- забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

- вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

- приймає участь у семінарах, конференціях, засіданнях;

- подає Засновнику пропозиції  щодо внесення змін до цього Положення, структури, штатного розпису та кошторису витрат Центру;

- нагороджує, заохочує працівників Центру, а також накладає на них  стягнення відповідно до законодавства;

- має право першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та інших розпорядчих і бухгалтерських документів,  та право розпорядження рахунками;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

3.3.   Для надання соціальних послуг у Центрі можуть  бути створені такі структурні підрозділи (відділення):

 • відділення соціальної допомоги вдома (пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації);
 • відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді.

3.4.В разі необхідності, за погодженням із Засновником у Центрі можуть утворюватися інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямовується на надання послуг особам/сім’ям з урахуванням потреб у соціальних послугах.

3.5. Структурні підрозділи утворюються за рішенням Засновника Центру.

3.6.   Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє директор Центру.

3.7.   Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються виконавчим комітетом Лозно-Олександрівської селищної ради.

3.8.   Призначення на посади інших працівників Центру здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

3.9.   Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

3.10. З урахуванням потреб та можливостей територіальної громади у Центрі може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до норм Кодексу законів про працю України.

 

 

 

4. ФІНАНСОВА ТА ТЕХНІЧНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

 

 

4.1. Соціальні послуги надаються Центром відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг»:

- за рахунок бюджетних коштів;

- з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

 - за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

4.2. Розмір плати за соціальні послуги, залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються, визначається Центром в установленому законодавством порядку, відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ від 1 червня 2020р. № 428, і затверджується виконавчим комітетом Лозно-Олександрівської селищної ради. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

4.3. Головним розпорядником коштів установи є Лозно-Олександрівська селищна рада, Центр є розпорядником коштів III рівня (ст. 22 Бюджетного Кодексу України).

4.4.   Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління органом, що його утворив, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

4.5.   Засновник забезпечує створення та розвиток у Центрі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

4.6.   Утримання Центру забезпечується за рахунок коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

4.7.   Центр самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік, обробку та облік персональних даних, а також веде статистичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення зазначених обліків та звітності визначається чинним законодавством України.

4.8. Джерелом формування фінансових ресурсів Центру є кошти Лозно-Олександрівської селищної ради, власні надходження, безповоротна допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян тощо.

 

 

 

 

 

 

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

 

5.1. Центр має право:

- самостійно визначати форми та методи роботи;

- подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій всіх форм власності та підпорядкування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

- утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

- залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах Центру;

- залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг;

- звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань;

- укладати господарські договори (угоди, контракти) з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами,  здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;

- володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах визначених законодавством та цим Положенням, а також орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення діяльності;

- здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

- залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

- реалізувати інші права, що не суперечать законодавству.

5.2.   Центр може брати участь в державних, регіональних та місцевих програмах у сфері соціального захисту населення. 

5.3.Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі з-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

5.4. Вносити пропозиції до проектів програм, планів і прогнозів Лозно-Олександрівської селищної ради щодо вдосконалення соціальної роботи спрямованої на надання соціальних послуг.

5.5.   Центр зобов’язаний:

- керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, цим Положенням;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснювати бухгалтерський та податковий облік, забезпечувати фінансову, податкову та статистичну звітність згідно із законодавством;

- забезпечувати належне та якісне надання соціальних послуг населенню відповідно до Державних стандартів;

- планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі соціального захисту на території громади;

- забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

5.6.   Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

- створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі підвищення кваліфікації, супервізії);

- проведення профілактичного медичного огляду;

- захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;

- надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів (у межах можливості місцевого бюджету);

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

 

6.1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг структурних підрозділів Центру, ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводяться відповідно до законодавства України.

6.2. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється Засновником у визначеному законодавством порядку.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР

 

 Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Положення затверджуються Засновником шляхом прийняття рішення та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

 

 

 

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

8.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника –Лозно-Олександрівської селищної ради або суду відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також термін для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру, згідно з чинним законодавством України.

8.3. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заяви кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством терміни.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню Центром. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Центру і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

8.5. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів за рішенням Лозно-Олександрівської селищної ради має бути передано іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до доходу місцевого бюджету.

8.6. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Центру будуть передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу місцевого бюджету.

8.7. Працівникам Центру, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

8.8. Центр є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

8.9. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав і обов’язків переходить до його правонаступників.

 

Директор КУ «ЦНСП

Лозно-Олександрівської                                  Світлана САГАЙДАК

селищної ради»


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь